Cocemfe Valencia
FEDERACIO DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I ORGÀNICA DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
Entitat Declarada d'Utilitat Pública. Membre de:
Seguix-nos en:
Com Associarse

Qui pot associarse?

Cocemfe Valéncia té caràcter obert, podent integrar-se en ella tota Associació que ho sol·licite que estant legalment constituïda, oriente la seua finalitat a la promoció i defensa dels drets de les persones amb discapacitat física, o orgànica.
Aquelles associacions de caràcter territorial que agrupen a tot tipus de persones amb discapacitat podran integrar-se en esta Federació en representació de les persones amb discapacitat física, o orgànica
 
Documentació necessària

Per a sol·licitar l'admissió en Cocemfe Valéncia, l'Associació que ho desitge haurà de presentar en el Registre d'Entrada de la Federació la documentació següent:
  • Petició d'ingrés, per escrit
  • Còpia autentificada dels Estatuts Corresponents, i de la resolució legal que els aprova
  • Certificació que acredite la seua inscripció en el Registre de les associacions i relació de les persones que componen la Junta Directiva o òrgan afí
  • Document justificatiu de l'acreditació de Servicis Socials
  • Certificacions dels acords de federar-se i d'acceptar els estatuts de la Federació, presos pels òrgans de l'Associació que corresponga
  • Dades dels membres de l'Associació que la representaran en l'Assemblea General de la Federació i en el Consell Provincial, sent requisit imprescindible que siguen majors d'edat, estiguen en ple ús dels drets civils i no estiguen incursos en els motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent. Entre les dades aportades figuraran com a mínim els seus noms complets i les adreces de correu electrònic de contacte amb ells
  • Dades de contacte, entre els que figuraran necessàriament una adreça postal, un telèfon i una adreça de correu electrònic
Procés

La documentació presentada serà examinada per la Junta Directiva i, de ser correcta, traslladarà la sol·licitud al Consell Provincial que decidirà en primera instància sobre la seua admissió. Esta decisió se remitirà a l'Assemblea, que decidirà finalment.
Si la decisió del Consell Provincial fora positiva, l'Associació podrà acudir a l'Assemblea amb veu i sense vot, fins al punt posterior al debat sobre la seua acceptació, a partir del qual tindrà també vot si haguera sigut admesa.
Si la documentació es presentara després de l'últim Consell Provincial abans de l'Assemblea, la Junta Directiva serà qui prenga la decisió corresponent, traslladant-la directament a l'Assemblea, qui decidirà finalment sobre l'admissió.
 
Cocemfe Valencia
Entitats Finançadores
Entitats Colaboradores
Cocemfe Valencia

©COCEMFE Valencia 2012 Aviso Legal / Política de Privacidad