Skip to content

Avís Legal

Responsable Legal

Responsable de .la web: COCEMFE Valencia
Dades Registrals: Constituïda amb autorització del Comitè Executiu de data 20 de febrer de 1995 i inscrita en la secció SEGONA del Registre Nacional i Autonòmic amb els nombres 1819 i 90 respectivament.

Condicions d’us

Les presents condicions legals regulen l’ús permès d’aquesta pàgina web que COCEMFE València posa de forma gratuïta als usuaris d’internet. En cas de no acceptar aquestes condicions legals, deurà abandonar la web.
L’usuari en acceptar els termes per a l’ús d’aquesta web s’obliga a usar els serveis i continguts de forma correcta i lícita i haurà d’abstenir-se de:

  • Suprimir, eludir o manipular el “copyright”.
  • Introduir programes o virus o qualsevol altre tipus de codi que puga alterar el contingut i la finalitat de la web.
  • Realitzar qualsevol tipus de comportament contrari a la bona fe o la Llei.
Exclusió de Responsabilitat

COCEMFE València no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que puga ocasionar a l’usuari per virus, indisponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la web.
Des de COCEMFE València, s’han intentat implementar totes les mesures de seguretat al seu abast, per a poder establir un correcte funcionament de la web, i així intentar evitar el mal funcionament de la web o l’ocasió de danys a tercers.
D’altra banda, COCEMFE València no es fa responsable de les opinions abocades pels usuaris. Si en algun moment detectara un comportament i/o contingut inadequat i/o que infringisca la Llei o drets de tercers, comunique’ns-ho immediatament al nostre e-mail.

Enllaços

COCEMFE València rebutja qualsevol reponsabilitat sobre els serveis i/o continguts que es presten per altres pàgines enllaçades a aquesta WEB, nosaltres no controlem ni exercim cap tipus de censura sobre les pàgines enllaçades. Els usuaris que utilitzen aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals de les pròpies pàgines enllaçades.

Propietat Intelectual

COCEMFE València és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest espai Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc…).
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació publica, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de COCEMFE València.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de COCEMFE València. Podrà visualitzar els elements de l’espai Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en el les pàgines de COCEMFE València.
COCEMFE València vetlarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seues pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguen en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Legislació i Jurisdicció

Aquesta pàgina web es troba sotmesa a la legislació Espanyola i en cas de litigi o controvèrsia sorgida de l’ús d’aquesta pàgina web, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de València. Aquesta clàusula de submissió expressa als tribunals de la ciutat de València, no serà aplicable per als supòsits de litigi amb els usuaris de la web que segons la legislació vigent ostenten la condició de consumidors, en aquest cas ambdues parts estaran sotmesos a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de residència del consumidor.

Protecció de dades


FEDERACION D’ASSOCIACIONS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FISICA I ORGANICA DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA (D’ara en avant COCEMFE València), proveït amb CIF G96553540, adreça a VALÈNCIA Carrer Torres, 12 baix esq. (46018), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d’Internet de COCEMFE València

Amb els límits establits en el RGPD, (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, COCEMFE València no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seues pàgines d’Internet. 

Els continguts i informació no vinculen a COCEMFE València ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de ningún tipus perquè es tracta merament d’un servei oferit amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de COCEMFE València pot contindre enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que COCEMFE València no pot controlar. Per tant, COCEMFE València no pot assumir responsabilitats pel contingut que puga aparéixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de COCEMFE València o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de COCEMFE València.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que COCEMFE València ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seues dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de la FEDERACION D’ASSOCIACIONS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FISICA I ORGANICA DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exercisca, d’acord amb els articles 13 al 18 de la LOPDGDD 3/2018, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació en el domicili social de COCEMFE VALÈNCIA, sent aquest a VALÈNCIA Carrer Torres, 12 baix esq. (46018) o a l’e-mail: info@cocemfevalencia.org amb el corresponent document acreditatiu (DNI).

Versió

Aquest Avís Legal és de data 03/03/2014 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada en la pàgina web.