COCEMFE València ha fomentat la participació associativa gràcies a l’Ajuntament de València

El projecte “PARTICIPA+” s’ha dut a terme durant tot l’any 2020, gràcies al suport econòmic d’organismes com a l’Ajuntament de València, Regidoria de Participació ciutadana i Acció Veïnal, entre altres.

Un projecte enfocat a l’enfortiment del teixit associatiu en l’àmbit de la discapacitat física i orgànica, creant un espai (reunions mensuals d’accessibilitat, dependència, salut i contra la bretxa digital) de col·laboració, participació i cohesió entre elles, amb la finalitat de fer visible les necessitats del col·lectiu i demandar canvis enfront d’aquestes.

També s’ha fomentat la implicació del teixit associatiu de discapacitat, en l’anàlisi de la situació del col·lectiu en la societat, i que feren propostes de millora i de reformes als organismes corresponents, sobre les diferents situacions i barreres que viuen en el dia a dia les persones amb discapacitat.

A més amb aquest projecte s’ha reforçat i creat canals efectius de comunicació i de relació entre les associacions (xarxes socials com Facebook, twitter; webs i blogs o butlletins digitals) i això al seu torn ha repercutit en la informació cap a la ciutadania.