Skip to content

Qui som

COCEMFE València, des de 1994

Som una entitat sense ànim de lucre, constituïda a l’agost de 1994 per un grup de persones de diferents associacions de discapacitat de la Província de València, amb la finalitat de defensar els drets de les persones amb discapacitat física i orgànica. En 1995 realitzem el registre oficial de l’entitat i comencem a gestionar programes d’intervenció social i laboral dirigits a aquest col·lectiu.

En 2007 COCEMFE València és declarada Entitat d’Utilitat Pública.
El nostre àmbit d’actuació és Provincial i formem part de COCEMFE (Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica) i de COCEMFE CV. (Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana). Actualment comptem amb 43 associacions de discapacitat física i/o orgànica federades, representant a 9.157 persones en tota la Província de València.

Organigrama​

Els principis que sustenten el treball diari que realitzem són:

Qui som COCEMFE Valencia

MISSIÓ

Cocemfe

Valencia

La promoció, defensa i reivindicació dels drets de les persones amb discapacitat física i orgànica, així com la representació, assessorament i suport a les associacions federades de persones amb discapacitat física i orgànica de la Província de València, a través d’una sèrie de programes i activitats, en la màxima qualitat i que siguen socialment responsables.
Qui som COCEMFE Valencia

VISIÓ

Cocemfe

Valencia

Entitat de referència a la província de València, en matèria de coordinació associativa, d’integració de les persones amb discapacitat física i orgànica i que actua com a interlocutor enfront d’organismes públics i privats en la defensa dels drets del nostre col·lectiu. Ser, a més, un referent en relació a la seua gestió i a la realització d’activitats de qualitat, transparents i socialment responsables,.

Qui som COCEMFE Valencia

VALORS

Cocemfe

Valencia

Compromís, Qualitat,  Transparència,  Participació democràtica, Eficiència,  Responsabilitat Social, Solidaritat,  Igualtat, Respecte, Legalitat….

Sent reconeguts sobre la base dels valors i principis que s’exposen a continuació.

Valors COCEMFE Valencia

Compromís

amb els nostres fins i amb els de les nostres associacions federades.

Valors COCEMFE Valencia

Qualitat

Busquem la millora contínua a través de l'execució de procediments estandarditzats, però en constant evolució que ens permeten controlar i evidenciar les possibles febleses i implementar accions de millora.

Valors COCEMFE Valencia

Transparència

Entenem l'accés a la informació accessible i rellevant com un pilar fonamental de la gestió ètica de l'entitat. Per aqueix motiu, COCEMFE València duu a terme una política de publicitat activa referent a recursos econòmics, activitats desenvolupades, resultats, actuacions de govern, acords amb altres entitats, etc.

Valors COCEMFE Valencia

Participació democràtica

Participació oberta del teixit associatiu en la presa de decisions.

Valors COCEMFE Valencia

Eficiència

en l'ús dels recursos dels quals disposem.

Valors COCEMFE Valencia

Responsabilitat Social

Busquem la millora contínua a través de l'execució de procediments estandarditzats, però en constant evolució que ens permeten controlar i evidenciar les possibles febleses i implementar accions de millora.

Valors COCEMFE Valencia

Solidaritat

Impulsem la col·laboració mútua i desinteressada a la recerca de sinergies i noves cotes de superació per als diferents actors socials amb els quals ens relacionem i per a la pròpia entitat i els seus socis.

Valors COCEMFE Valencia

Igualtat

Creiem en la integració de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'entitat com a principi bàsic i transversal.

Valors COCEMFE Valencia

Respecte

a la diversitat funcional, cultural, ètnica, religiosa, sexual i lingüística. Incorporada en l'entitat com un factor d'enriquiment social.

Valors COCEMFE Valencia

Legalitat

Totes les accions de l'entitat es desenvolupen amb estricte respecte a la legalitat vigent.

La junta directiva de COCEMFE València està formada per:

MARiA JOSe MARTiNEZ CASAMAYOR

Presidència

María José Martínez Casamayor

SILVIA SaNCHEZ BOSo

Vicepresidència 1ª

Silvia Sánchez Bosó

RICARDO GIMeNEZ MONTER

Vicepresidència 2ª

Ricardo Giménez Monter

PASCUAL CASTELLo BELLVER

Secretaria

Pascual Castelló Bellver

Tesoreria

Albert Marín Sanchis

JUAN MONDEJAR SaNCHEZ

Vocalia

Juan Mondéjar Sánchez

Magdalena Michavila Martí. Vocal

Vocalia

Magdalena Michavila Martí

Equip tècnic

Disposem de les memòries d’activitats realitzades per COCEMFE València des de 2010: