El Programa Incorpora de Fundació La Caixa, desenvolupat per COCEMFE València, supera objectius previstos en 2019

El programa INCORPORA, finançat per Fundació Obra social de la Caixa, pretén atendre demandants d’ocupació amb discapacitat o col·lectius d’exclusió social, visitar empreses amb la finalitat de captar ofertes, així com aconseguir insercions de les persones ateses.

El programa treballa en xarxa pel que concedeix un valor afegit als nostres persones beneficiàries, ampliant les seues possibilitats d’inserció, formació i autoocupació, ja que no sols opten a les ofertes captades per Cocemfe València, sinó que se’ls pot oferir els llocs de treball compartits per la resta d’entitats.

Un dels punts forts del programa que ofereix un valor addicional és el treball en xarxa, de manera que compartim ofertes d’ocupació, podent oferir als usuaris/es de Cocemfe València, altres ofertes no arribades a la nostra entitat a les quals poder derivar usuaris.

Igualment la nostra entitat, comparteix ofertes empre el que suposa un gran nombre d’insercions d’usuaris/es dels companys de la xarxa gràcies a les nostres ofertes.

A més, es millora els serveis oferits d’una banda a les empreses, ja que es milloren les possibilitats de cobrir una oferta, se’ls evita haver de posar-se en contacte amb diverses fonts de reclutament el que alenteix la selecció i gràcies a la intranet i el treball en xarxa, és molt més eficaç un únic feed back a l’entitat que ha captat l’oferta.

La nostra entitat, a data d’elaboració d’aquesta memòria ha aconseguit resultats per damunt del 100% dels objective previstos atés 290 persones, un 113%, de les insercions 71 insercions (114% de les programades), 92 empreses visitades (102%).

Com a fets rellevants, comentar que a més de les accions d’intermediació laboral, gestió d’ofertes i vista d’empreses, durant el programa 2019, s’han realitzat nombroses accions com :

  • Impartició de xarrada a Estudiants d’IES Tendre Galván de Moncada.
  • Assistència a jornada a Barcelona per a assistir a la jornada anomenada ”Ment oberta a la Inclusió Laboral”, realitzada el 30 de setembre del 2019
  • A més l’empresa INTEGRA CEE s’ha desplacem a la nostra entitat en diverses ocasions per a realitzar dinàmiques de grup per a seleccionar candidats /es del programa.
  • Hem assistit a desdejunis empresarials amb OSGA.
  • S’han signat dos convenis de col·laboració amb ILUNION Hotels, i F. REINTEGRA de l’empresa Osga.

A més enguany, hem assistit a nombroses fires d’ocupació en diferents contextos com la fira d’ocupació de Xàtiva i la de Tarongers dirigida a estudiants universitaris. Aquesta acció ens permet una labor de formació i sensibilització al col·lectiu per a trencar barreres i estereotips sobre el col·lectiu.