Sessió de gener de la comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es va reunir telemàticament el dia 12 de gener de 2020. Es van tractar els següents temes:

Es va informar sobre l’estudi, elaboració i enviament a COCEMFE estatal de les esmenes i aportacions que ens van sol·licitar al projecte d’Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats, que substituirà a l’actual Ordre de referència a nivell estatal, Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Hem enviat un escrit a la regidoria de Participació Ciutadana sobre l’execució incompleta del projecte Fer accessibles les voreres del carrer Navarro Cabanes, que presentem i va ser votat en DecidimVLC de 2018-2019, perquè es complete.

Es va informar sobre l’última reunió de la Mesa d’Accessibilitat d’FGV: Les plataformes PMR, el sistema d’obertura de la primera porta i l’habilitació d’un segon lloc per a posicionament d’una persona en cadira de rodes segueixen en fase de redacció del projecte.

Es va insistir que es corregisca l’altura dels botons dels ascensors que no compleixen, intercanviant els botons més baixos d’ús de bombers, etc. pels d’ús de les persones usuàries, i es va plantejar la necessitat d’augmentar el temps d’obertura del pas PMR.

Es va informar sobre la convocatòria a la reunió constitutiva del Consell Consultiu de l’EMT.

Es presente una nova opció d’assegurança per a cadires de rodes i VMP per a PMR. Tractarem de fer una recopilació de la informació de què disposem.

S’ha publicat en el BOP l’edicte d’aprovació de la creació d’una Àrea de Prioritat Residencial (APR) denominada ’Ciutat Vella Nord’ i els requisits, condicions i procediments que regiran l’accés de vehicles a aquesta Àrea. La informació detallada sobre el funcionament del APR es pot consultar en la web de l’Ajuntament de València. S’han instal·lat de 5 cambres que llegiran la matrícula per a controlar l’accés de vehicles a aquesta zona de circulació restringida. L’Ajuntament encara no ha habilitat el document i les eines per a tramitar la sol·licitud d’accés; quan ho faça es podrà sol·licitar. Cap al mes de març començarà a aplicar-se la restricció d’accés sense imposar multes durant un mes i cap a abril ja s’aplicaran les multes als qui accedisquen sense autorització. Les PMR titulars de targeta d’estacionament (no sols de València, sinó de qualsevol lloc) podran sol·licitar autorització per a un accés permanent amb un vehicle de la seua lliure elecció, com sol·licitem des de la Comissió, acompanyant còpia de la targeta d’estacionament. L’Ajuntament inscriurà el vehicle en la base de dades d’autoritzats i manarà a cada sol·licitant un codi d’identificació i una clau d’usuari, amb els quals aquest podrà entrar en l’aplicació web específica i modificar el vehicle amb el qual accedirà a la APR quan el necessite (bé abans d’entrar o fins a 5 dies laborables després). Informarem més àmpliament quan estiguen disponibles els tràmits.

Es va debatre sobre com impulsar la millora de l’accessibilitat en altres ciutats i pobles, adoptant-se un protocol recomanat, basat en la iniciativa de l’o les associacions locals de persones amb discapacitat, en la seua formació sobre la normativa d’accessibilitat, la identificació dels problemes d’accessibilitat que hi ha al poble o ciutat i la constitució d’una Comissió Tècnica Municipal d’Accessibilitat amb participació de tècnics municipals de les diferents regidories concernides i membres de l’o les associacions de persones amb discapacitat, on es consensuen els problemes existents amb priorització dels més importants i/o urgents, s’establisquen plans d’actuació, es propose en quines reformes s’aplica el pressupost assignat a accessibilitat i es revisen les reformes o les actuacions noves en plans d’expansió perquè es facen adequadament.

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es reuneix normalment els primers dimarts de mes i està oberta a la participació de totes les associacions membres. Disposa del següent correu electrònic: accesibilidad@cocemfevalencia.org